Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

1. Szerződő felek

Szolgáltató: Floyd&Harris IT Kft. (H-1027 Budapest, Erőd utca 16., Cg.cj: 01-09-967079, info@ezgdpr.hu Vevő: Aki a Szolgáltató által forgalomba hozott termékeket, vagy szolgáltatásokat megvásárolja, és aki:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.). szerinti vállalkozásnak minősülő (így a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy, ideértve az egyéni vállalkozót is) regisztrált felhasználó, vagy
 • a Ptk. alapján fogyasztónak minősülő (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) regisztrált felhasználó

2. Szerződési feltételek

 • Szerződést megkötni, a vásárlást elvégezni kizárólag elektronikus úton, interneten keresztül lehetséges az ezGDPR.hu weboldalon. Személyesen, telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket Szolgáltató nem fogad.
 • A regisztrációt Szolgáltató akkor fogadja el, ha Vevő a regisztráláshoz szükséges mezőket kitölti.
 • Szolgáltató a VEVŐ által hibásan illetve pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető hibáért és károkért felelősség nem vállal.
 • A valótlan adatok megadásából fakadó károkért az adatokat Szolgáltató a Ptk. szerinti kártérítési felelősséggel tartozhat.
 • Az ÁSZF és annak mindenkori módosításai Vevő megfelelő előzetes tájékoztatása után a Szolgáltató által megjelölt időpontban lépnek hatályba.
 • Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg módosításra nem kerül.
 • Ha a Ptk. szabályai alapján Vevő fogyasztónak minősül, akkor kifejezett hozzájárulását adja, és beleegyezik, hogy Szolgáltató a teljesítést az ellenérték megfizetését követően megkezdje.
 • Fogyasztó kifejezetten tudomásul veszi, hogy elveszíti az elállási és felmondási jogát, ha a megvásárolt termék vagy szolgáltatás bármely elemének a letöltését megkezdi, mert azok minden esetben egyedileg elkészített, és névre szóló termékek és/vagy szolgáltatások lesznek.
 • Az oldal ajánlatai a Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 4. pontjában rögzített vállalkozásra illetve a Ptk. 8:1 § 3. pontjában rögzített fogyasztóra irányul.
 • A regisztráció során megadott adatok közül Vevő az e-mail-címet kivéve minden adatát jogosult bármikor megváltoztatni, valamint jogosult az e-mail-címének a módosítását kérni a kapcsolattartást szolgáló elérhetőségeken keresztül. Vevő bármikor jogosult regisztrációja törlésére a „Profilom” menüponton keresztül. A törlés visszavonhatatlan, az így megsemmisült adatokat a jogszabályi kötelezettség miatt kezelt Oklevelek és számla adatok kivételével Szolgáltató sem képes visszaállítani.
 • Szolgáltató jogosult a termékeket és szolgáltatásokat bármikor megszüntetni, valamint új termékeket és szolgáltatásokat bevezetni.

3. A vásárlás és a felhasználót megillető jogok

 • A vásárlási folyamat során a Vevő kötelező érvényű vételi ajánlatot tesz az általa kiválasztott termék, vagy szolgáltatás felhasználási jogának illetve az azokhoz kapcsolódó vagy egyéb szolgáltatások megszerzésére.
 • A vásárlás érdekében Vevőnek regisztrálnia szükséges az oldalon, amelynek kötelező tartalmi elemei a Vevő azonosítását szolgáló adatok. A termék vagy szolgálatás a megadott névre kerül regisztrálásra, az más néven nem használható fel, nem idegeníthető el, nem terhelhető meg és nem regisztrálható át.
 • Vevő felhasználási joga korlátozott: nem jogosult a terméket és szolgáltatást terjeszteni, harmadik személy vagy a nyilvánosság részére hozzáférhetővé tenni, továbbértékesíteni, abból idézni.
 • Vevő nem jogosult a módszertanokat és azok részeit átdolgozni, módosítani, azt az ATASI Ltd. engedélye nélkül felhasználni.
 • Vevő a Mintatárban találtható dokumentumokat jogosult átdolgozni, módosítani, azokat a vállalkozó, vagy vállalkozás saját érdekében felhasználni, szerződéseibe beilleszteni.

4. A belépési azonosító

A regisztrációt követően Szolgáltató a regisztrált e-mail-címre küldi meg a rendszerbe való belépést lehetővé tevő adatokat.

A belépési adatok titkosságának fenntartásáért és védelméért kizárólag a Vevő felelős.

Ha Vevő a belépési adatait elveszíti, vagy azok illetéktelen személy birtokába kerülnek, úgy Szolgálató azokat Vevő kérésére és azonosítása után helyreállíthatja.

5. Árak

A termékek és szolgálatások végleges ára az az ár, amely a vásárlás jóváhagyásakor kerül feltüntetésre.

Szolgálató a termékek és szolgáltatások vonatkozásában az árváltoztatás jogát fenntartja, viszont azok módosítására nem érinti a már kibocsátott számlákat és pro-forma számlákat.

6. A vásárlási folyamat

Vevő a „Vásárlás” gomb megnyomásával véglegesíti a vásárlási szándékát, ami után a rendszer egy pro-forma számlát bocsát ki Vevő számára, amelyet a regisztráció során megadott e-mail-címen keresztül kézbesít. A kiküldött e-mailben található link megnyomása vásárlásnak minősül. Az ellenérték beérkezése után Szolgáltató a KBoss Kft "szamlazz.hu" rendszerének az igénybevételével bocsátja ki számláját, és teszi lehetővé Vevő számára a megvásárolt termékhez, vagy szolgáltatáshoz való hozzáférést a "Belépés" menüponton keresztül.

Abban az esetben, ha a számla ellenértéke a pro-forma számla elküldésétől számított 72 órán belül (de legkésőbb a 72 órát követő első banki munkanapon) nem érkezik be Szolgáltató számlájára, akkor a Vevő és Szolgáltató szerződéses kötöttsége automatikusan megszűnik, a a pro-forma számlát Szolgáltató sztornírozza. Ennek a tevékenységnek az ellátása nem jár együtt a regisztráció törlésével.

7. A pro-forma számla ellenértékének a megfizetése

Szolgálató kizárólag az ezgdpr.hu-n keresztül, a Szamlazz.hu oldal közreműködésével megküldött pro-forma, illetve számla ellenében fogad el teljesítést, a Vevő számára felajánlott módokon.

Átutalásos fizetés esetén a közlemény rovatban fel kell tüntetni a pro-forma, vagy a számla számát, mert ennek hiányában nem biztos, hogy sikerül annak a bizonylatnak az azonosítása, amelyre az utalás érkezik.

8. A teljesítés módja és az átvételi határidő

A megvásárolt termékeket és szolgáltatásokat Szolgáltató elektronikus formában teszi hozzáférhetővé Vevő számára.

9. Elállás joga

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezései alapján az elállási jog nem illeti meg az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el. Abban az esetben, ha Vevő a Ptk. alapján fogyasztónak minősül, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet értelmében Vevő általában indokolás nélkül elállhat a vásárlástól, a termék vagy szolgáltatás átvételétől a szerződés megkötésétől számított 14 naptári napon belül. Abban az esetben, ha Vevő a Ptk. alapján fogyasztónak minősül, és Szolgáltató a teljesítést Vevő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, akkor Vevő a felmondási jogát elveszíti. Vevő ennek megfelelően kifejezetten addig élhet elállási jogával, amíg a szolgáltatások igénybevételét, és a termékek letöltését nem kezdi meg.

10. Panaszok kezelése

A Vevőt megilleti a panasztétel joga. Ezeket Vevő írásban jelezheti az alábbi elérhetőségeken:

Postai úton: Floyd&Harris IT Kft., 1027 Budapest, Erőd utca 16.
E-mailben: info@ezgdpr.hu

Szolgáltató a beérkezett panasz 30 napon belül megvizsgálja és intézkedik a válasz megküldése érdekében.

Abban az esetben, ha Szolgáltató a panaszt elutasítja akkor indokolással ellátott válaszban tájékoztatja panaszost a jogorvoslati lehetőségeiről, és arról, hogy panaszával a Szolgáltató székhelye és tevékenysége szerint irányadó békéltető testület elérhetőségein teheti meg:

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail-cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

11. Felelősség

 • Jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződésekkel kapcsolatban a Szolgáltatóval szemben érvényesíthető kártérítési igény felső határa a megvásárolt termék vagy szolgáltatás ára.
 • Vevő tudomásul veszi, hogy a honlapon értékesített termékek és szolgáltatások a legfontosabb tudnivalókat és a mindenképpen kötelezően ellátandó feladatok ellátását teszik lehetővé. A módszertanok teljes elvégzése sem garantálja azt, hogy nem marad teendő a megfeleltetés érdekében.
 • Szolgáltató a letölthető termékek nem rendeltetésszerű felhasználásával kapcsolatos következményekért semmilyen felelősséget nem vállal.
 • Vis maior esetén egyik fél sem felel a szerződés teljesítéséért, de annak bekövetkeztekor az érintett fél köteles a másik felet írásban értesíteni.
 • Szolgáltató feltételezi azt, hogy Vevő tisztában van az internet működésével, ismeri a lehetőségeit és korlátait. Szolgáltató ezért kizárja a felelősségét minden hibáért, kárért, amely akár direkt, akár indirekt módon az oldal használatával kapcsolatban következik be.
 • Szolgáltató kizárja felelősségét a harmadik személy által a Vevő kárára elkövetett esetleges csalások és visszaélések miatt.
 • Vevő vállalja, hogy a honlap használata során betartja az ÁSZF rendelkezéseit. Abban az esetben, ha Vevő ezen kötelezettségét megszegi, akkor minden ebből eredő kárért felelősséggel tartozik.
 • Az oldalakon előforduló esetleges elírásokért, tartalmi hibákért és hiányosságokért Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli, ezen téves információ-szolgáltatásból adódó bárminemű kártérítési, szavatossági igény érvényesítésének lehetőségét a Szolgáltató kizárja.

12. Az ÁSZF módosításának módja

Az ÁSZF rendelkezéseit Szolgáltató bármikor jogosult módosítani, amelyről köteles 30 nappal korábban a regisztrált ügyfeleit értesíteni. Nem szükséges külön értesítést küldeni, amennyiben az ÁSZF módosítása Vevő jogait és kötelezettségeit nem érinti.

13. Irányadó jog, teljesítési hely és joghatóság

Magyarország