Általános Szerződési Feltételek

1. Szerződő felek

A szolgáltató neve: Floyd&Harris IT Kft. (a továbbiakban „FnH”), amelyet a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-967079 cégjegyzékszámon tart nyilván. A vállalkozás címe: 1027 Budapest, Erőd utca 16.
Online elérhetőség:
ezgdpr.hu
info@ezgdpr.hu
FnH ezen az online felületen az Augmened Standard Institute Alapítvány módszertanait hozza forgalomba, amelyek minden esetben egyedi szolgáltatásként, személyre szabottan és elektronikus formában készülnek el, amelyek a felhasználói fiókból tölthetők le a számla ellenértékének a megfizetése után.
Szerződő partner, azaz Vevő:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.). szerinti vállalkozásnak minősülő (így a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy, ideértve az egyéni vállalkozót is) regisztrált felhasználó, vagy
 • a Ptk. alapján fogyasztónak minősülő (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) regisztrált felhasználó

2. Szerződés általános feltételei

A vásárlási folyamat során a Vevő kötelező érvényű vételi ajánlatot tesz az általa kiválasztott termékek felhasználói vagy felhasználási jogának illetve az azokhoz kapcsolódó vagy egyéb szolgáltatások megszerzésére.

Az ajánlat elfogadása és a felek közötti szerződéskötés a rendelésigazolásnak a Vevő által a vásárlási folyamat során megadott e-mail-címre történő elküldésével/visszaigazolásával történik.

A vásárlás érdekében Vevőnek regisztrálnia szükséges az oldalon. A regisztrált Vevő a vásárlási folyamat során adja meg azokat az adatokat, amilyen néven a szolgáltatást és a terméket használni fogja, illetve amennyiben ettől eltér, akkor a számlázási címet. A termék kizárólag a folyamat során megadott vállalkozás érdekében használható fel. Ennek biztosítása érdekében FnH a megvásárolt szolgáltatás eredményeként létrejövő és egyéb termékeket vízjellel ellátva, a vállalkozás nevére szólóan bocsátja a Vevő rendelkezésére egyedi elektronikus termék és szolgáltatás formájában.

FnH fenntartja a jogot, hogy igazolást kérjen a Vevő személyazonosságáról, valamint a felhasználó nevében eljáró személyek képviseleti jogosultságáról.

Valamennyi Termék, valamint az azokhoz kapcsolódó szolgáltatás alapján nyújtott, a Termék későbbi verzióira, változataira, módosításaira és frissítéseire vonatkozó tulajdonjog és szerzői jog jogosultja az Augmented Standard Institute Alapítvány. FnH rendelkezik a szerzői jog tulajdonosának engedélyével a személyre szabott egyedi dokumentáció elkészítésére és rendelkezésre bocsátására.

A jelen ÁSZF alapján létrejövő egyedi szerződéssel a Vevő nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási jogot szerez a Termékre.

A Vevő felhasználási joga korlátozott: nem jogosult a Terméket terjeszteni, harmadik személy vagy a nyilvánosság részére hozzáférhetővé tenni, továbbértékesíteni. A Vevő nem jogosult a Terméket olyan módon használni, amely az Augmented Standard Institute Alapítvány szerzői jogát vagy jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti.

A Vevő nem jogosult a Kiadványokat, az online módszertanokat és az Online Auditokat átdolgozni, módosítani, azt az Augmented Standard Institute Alapítvány engedélye nélkül felhasználni. A Vevő a módszertanból idézni csak a forrás megjelölésével jogosult.

Ha a Vevő olyan terméket vásárol meg, amelyhez csatolva van egy „Mintatár”, akkor az abban foglalt anyagot jogosult átdolgozni, módosítani, saját szakmai felhasználása érdekében felhasználni, szerződéseibe beilleszteni.

Ha a vásárlás előtt vagy során Vevőnek kérdése merül fel, az info@ezgdpr.hu e–mail-címen kaphat információt.

A szerződést megkötni, a vásárlást elvégezni kizárólag elektronikus úton, interneten keresztül lehetséges az ezgdpr.hu weboldalon. Személyesen, telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket FnH nem fogad.

A regisztrációt FnH akkor fogadja el, ha a Vevő az oldalon regisztrál, és valamennyi a regisztráláshoz szükséges mezőt maradéktalanul, valós adatokkal kitölti. Ha a Vevő valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölti ki, akkor a regisztrációt nem tudja elvégezni és erről hibaüzenetet kap.

FnH a VEVŐ által hibásan illetve pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető problémáért, hibáért felelősség nem vállal.

A vásárlási folyamat közben felmerülő technikai problémákért FnH felelősséget nem vállal. A nem valós adatok megadásából fakadó károkért az adatokat szolgáltató a Ptk. szerinti kártérítési felelősséggel tartozhat.

Az ÁSZF és annak mindenkori módosításai a Vevő megfelelő előzetes tájékoztatása után, FnH által megjelölt időpontban lépnek hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg módosításra nem kerül, illetve amíg FnH a Szolgáltatást nyújtja. Az ÁSZF-re vonatkozó módosítások csak akkor hatályosak, ha a Vevő azokat írásban/tevőlegesen elfogadta és megerősítette. Ezt követően a módosítások valamennyi jövőbeni vásárlásra érvényesek mindaddig, amíg azok további módosításra nem kerülnek. A módosítások el nem fogadásával az új lehetőségekkel már nem élhet a Vevő. Természetszerűleg a korábban megvásárolt Termékek és Szolgáltatások továbbra is a rendelkezésére fognak állni.

Az online rendszerben történő regisztráció során, a szerződéskötés feltételeként a Vevő elfogadja a jelen ÁSZF-et, amely nyomtatható és tárolható formában is a rendelkezésére áll és amelynek a tartalmával való egyetértését az erre a célra szolgáló négyzet kipipálásával nyilvánítja ki az online felületen. A regisztráció részét képező e-mailben FnH az ÁSZF egy példányát elektronikusan megküldi a Vevő részére/fiókjába.

A regisztrációt követően jelen ÁSZF minden olyan üzleti kapcsolatra érvényes, amely a honlap használata során FnH és a Vevő között létrejön. Az ÁSZF rendelkezései érvényesek a Vevő által a regisztráció során és után a honlapon leadott összes váráslásra.

Az ÁSZF változása esetén a Vevő további vásárlást mindaddig nem tud végezni, amíg a módosított ÁSZF feltételeit tevőlegesen nem fogadja el. Ezt az FnH által erre a célra biztosított négyzet kipipálásával tudja megtenni.

A vásárlással a Vevő, amennyiben a Ptk. szabályai alapján fogyasztónak minősül, kifejezett hozzájárulását adja, és beleegyezik, hogy FnH a teljesítést az ellenérték megfizetését követően megkezdje. Fogyasztó kifejezetten tudomásul veszi, hogy elveszíti az elállási/felmondási jogát amennyiben a megvásárolt Termék bármely elemének a letöltését megkezdi, arra való tekintettel, hogy számára névre szóló, egyedi, más számára nem értékesíthető terméket állít elő FnH az Augmented Standard Institute Alapítvány felhatalmazásával közvetlenül a vásárlás megtörténte után.

3. Regisztráció:

A honlap Termék és Szolgáltatások részének a használata a regisztrált felhasználók számára van fenntartva, Terméket, Szolgáltatást megvásárolni kizárólag regisztrációt követően lehetséges.

A honlap ajánlata a Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 4. pontjában rögzített vállalkozásra illetve a Ptk. 8:1 § 3. pontjában rögzített fogyasztóra irányul.

FnH jogosult arra, hogy a regisztrálást indokolás nélkül megtagadja.

A regisztráció az első termék vásárlásával, vagy a díjmentes lehetőségek igénybevételével jön létre. A regisztráció során a Vevő köteles valamennyi kért adatot teljes körűen és a valóságnak megfelelően megadni. A Vevő által megadott adatok helyességéért és megfelelőségéért FnH felelősséget nem vállal.

A regisztrációt FnH visszaigazoló e-mail megküldésével igazolja vissza a Vevő részére. A Vevő a visszaigazolást követően tud belépési adataival bejelentkezni fiókjába. A bejelentkezés a regisztrációnál megadott e-mail címmel és a választott jelszóval lehetséges. .

A belépési adatok titkosságának fenntartásáért és védelméért kizárólag a Vevő felelős. A Vevő felelőssége belépési adatainak harmadik fél részére történő továbbítása, mert ebben az esetben is a Vevő felel az ÁSZF rendelkezéseinek betartásáért. A Vevőt terheli minden felelősség FnH-t ért minden olyan kárért és hátrányért, amely a fentiek be nem tartásából következik.

Amennyiben a Vevő belépési adatait elveszíti, illetéktelen harmadik személy tudomást szerzett a hozzáférési adatairól, vagy ennek gyanúja felmerül, akkor jogosult és köteles azt az info@ezgdpr.hu címen bejelenteni. Ebben az esetben – és a Vevő egyéb ezirányú kérése esetén is – FnH a felhasználói fiókot letilthatja, megszüntetheti.

FnH-t nem terheli felelősség azért, mert a Vevő elfelejti jelszavát vagy FnH-nek fel nem róható okból illetéktelenek számára hozzáférhetővé válik. FnH az ebből eredő károkért sem felelős, a Vevőt viszont jogi felelősség terheli.

A regisztráció során megadott adatok közül Vevő az e-mail-címet kivéve minden adatát jogosult bármikor megváltoztatni, valamint jogosult az e-mail-címének a módosítását kérni a kapcsolattartást szolgáló elérhetőségeken keresztül. A Vevő bármikor jogosult a regisztráció törlésére a „Profilom” menüponton keresztül. A törlés visszavonhatatlan, az így megsemmisült adatokat a jogszabályi kötelezettség miatt kezelt Oklevelek és számla adatok kivételével FnH sem képes visszaállítani.

A Vevő a regisztráció során a vonatkozó négyzet, az Általános Szerződési feltétek elfogadásának a bejelölésével egyértelműen kijelenti, hogy a jelen ÁSZF feltételeit megismerte és elfogadja.

A Vevő a regisztráció során a vonatkozó négyzet, az Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató elfogadásának a bejelölésével egyértelműen kijelenti, hogy az abban foglalt feltételeket megismerte és elfogadja.

A Vevő a regisztráció során a vonatkozó négyzet, az adataimnak a KBOSS.hu mint elektronikus számlakibocsátó partnerhez történő továbbításhoz hozzájárul ahhoz, hogy a számlázás érdekében az adatait az FnH a KBOSS.hu-nak megküldhesse. .

Az anonim cookie elfogadás négyzetének a kiválasztása a rendszer általános használatához nem szükséges, de a „Belépés” biztosításához szükséges. Éppen ezért a vásárlás és a megvásárolt termékekhez való hozzáférés érdekében ennek az opciónak az elfogadása egy szükséges és elengedhetetlen feltétel a rendszer használatához.

Ezen négy hozzájárulás megadása, illetve a szükséges adatok megadása nélkül a Vevő regisztrálása és a vásárlás sem lehetséges.

4. Vásárlási folyamat

Egyszerre és egy számlán csak egy terméket lehet megvásárolni.

A Vevő a honlapon kiválasztja a megvásárolni kívánt Terméket, kitölti a kért adatokat, a termék megvásárlása a „Regisztráció és vásárlás”, vagy a „Vásárlás” gomb megnyomásával, majd egy megerősítő üzenet elfogadásával válik véglegessé. A rendszer ezek után egy pro-forma számlát küld ki Vevő számára, aminek a kiegyenlítése után kapja meg a megvásárolt termékekhez a hozzáférést, a regisztráció azonban azonnal életbe lép a megerősítő e-mailben küldött linkre való kattintás után. A gomb megnyomása vásárlásnak minősül.

A vásárlásról szóló pro-forma, majd annak megfizetése után a számlát a KBOSS. hu által üzemeltetett szamlazz.hu rendszere küldi meg a Vevő részére.

A számla ellenértékének a megfizetésével a Vevő és FnH között a visszaigazolásban szereplő feltételek szerint létrejön a felhasználási és szolgáltatási szerződés. A vásárlással a Vevő kifejezetten hozzájárul adatainak a KBOSS.hu-nak való megküldéshez.

Amennyiben a számla ellenértéke az ajánlat elküldésétől számított 72 órán belül (de legkésőbb a következő banki munkanapon) FnH részére nem érkezik meg, akkor a Vevő és FnH szerződéses kötöttsége automatikusan megszűnik, FnH a már kiállított számlát sztornírozza.

A vásárlás írásba foglalt szerződésnek minősül, amelyet FnH a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezel.

A Vevő a számla kézhezvételét követően köteles a Termék ellenértékét FnH részére megfizetni.A vételárat a Vevő jogosult választása szerint bankkártyával vagy átutalással megfizetni, átutalás esetén kérjük, hogy a „szöveg” mezőbe kizárólag a számlaszámot írják be, mert ez segíti a gyorsabb feldolgozást.

A megvásárolt Termék, illetve szolgáltatás legkésőbb a vásárlást következő banki munkanapon válik elérhetővé a Vevő számára.

A megvásárolt Termék minden esetben a regisztrációkor megadott vállalkozás/stb. nevére szólóan kerül kitöltésre.

5. Árak:

A Termékek és Szolgáltatások ára, a vásárlás során esetlegesen elérhető kedvezmények mértéke az adott Termék mellett a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően részletesen feltüntetésre kerül.

A Termék végleges ára az az ár, amely a vásárlás jóváhagyásakor a Termék megnevezése alatt kerül feltüntetésre.

FnH a honlapon található Termékek és Szolgáltatások vonatkozásában az árváltoztatás jogát fenntartja. A Termék vagy Szolgáltatás árának megváltoztatására FnH mindaddig jogosult, amíg a Terméket, Szolgáltatást a Vevő pro-forma számla formájában elő nem rendeli, illetve meg nem vásárolja. .

FnH jogosult a Termékeket és Szolgáltatásokat bármikor megszüntetni és új Termékeket, Szolgáltatásokat bevezetni. A módosítások a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lépnek hatályba azzal, hogy a módosítás a már megvásárolt termékeket nem érintik.

6. Fizetés:

FnH kizárólag az ezgdpr.hu-n keresztül, a Szamlazz.hu oldal közreműködésével megküldött pro-forma, illetve számla alapján fogad el teljesítést, a Vevő által választott módon.

FnH által küldött visszaigazolás tartalmazza a fizetendő összeget. Ezt az összeget köteles a Vevő megfizetni. .

Átutalásos fizetés esetén a közlemény rovatban szükséges a pro-forma, vagy a számlaszám feltüntetése. Ennek hiányában a fizetés nem lesz beazonosítható és a nem beazonosított fizetést FnH a pénz beérkezését követő 30. nap elteltével levonás és kamat nélkül visszautalja a befizető részére, amennyiben ennek felhasználásáról az átutaló időközben nem rendelkezik. A visszautalásért és az ebből eredő károkért FnH felelősséget nem vállal.

FnH számlázási kötelezettségének a KBoss.hu Kft. által üzemeltetett Szamlazz.hu oldal papír alapú számlájával tesz eleget, amit elektronikus úton küld meg Vevőnek a regisztrációnál megadott e-mail-címére.

7. Szállítási és átvételi határidő:

A honlapon megvásárolt Terméket FnH elektronikus formában (letöltéssel) teszi hozzáférhetővé a fizetés tényének visszaigazolása után.

8. Elállás joga:

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezései alapján az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

FnH tájékoztatja Vevőt, hogy amennyiben a Ptk. alapján fogyasztónak minősül, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet értelmében a vásárló általában indokolás nélkül elállhat a vásárlástól a termék átvételétől illetve a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül. Ugyanakkor FnH tájékoztatja Vevőt, hogy amennyiben a Ptk. alapján fogyasztónak minősül, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29 §-a alapján elállási jogát nem gyakorolhatja, ha

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti felmondási jogát.
Fentiekre tekintettel a Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Ptk. alapján fogyasztónak minősül, akkor elállási jogát addig gyakorolhatja a rendelkezésére álló 14 napon belül, ameddig a letölthetővé vált Termék letöltését nem kezdi meg. A Termék letöltésének megkezdését követően elállási jogát nem gyakorolhatja.

A Vevőt megilleti a panasztétel joga: amennyiben a honlapnak a Termékek vagy Szolgáltatások fogyasztók (Vevők) részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozóan panasza van, azt írásban jelezheti az alábbi elérhetőségeken:

Postai úton: Floyd&Harris IT Kft., 1027 Budapest, Erőd utca 16.
E-mailben: info@ezgdpr.hu

FnH a beérkezett panasz 30 napon belül megvizsgálja és intézkedik a válasz megküldése érdekében.

Amennyiben FnH a panaszt elutasítja akkor indokolással ellátott válaszban tájékoztatja panaszost jogorvoslati lehetőségeiről, és arról, hogy panaszával – annak jellegétől függően – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

A Szolgáltató székhelye és tevékenysége szerint irányadó békéltető testület elérhetőségei a következő:

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

9. Kártérítési igények:

A honlap használata feltételezi azt, hogy a Vevő tisztában van az internet működésével, ismeri a lehetőségeit és korlátait.

FnH kizárja felelősségét minden hibáért, kárért, amely akár direkt, akár indirekt módon a honlap használatával kapcsolatban következett be. A Vevő kötelessége saját számítógépének megvédése.

FnH kizárja felelősségét a harmadik személy által a Vevő rovására történt csalás miatt.

A Vevő vállalja, hogy a honlap használata során betartja az ÁSZF rendelkezéseit. Amennyiben ezen kötelezettségét megszegi, akkor minden ebből eredő kárért felelősséggel tartozik.

10. Felelősség:

FnH köteles az ÁSZF-ben foglaltakat betartani. Az ÁSZF alapján létrejövő szerződésekkel kapcsolatban az FnH-vel szemben érvényesíthető kártérítési igény felső határa a megvásárolt Termék/Szolgáltatás ára.

A Vevő tudomásul veszi, hogy a honlapon értékesített Termékek, iratminták a megértést segítő dokumentumok, amik a megfeleltetés érdekében az aktív közreműködését is igénylik. A kiadványok letöltése és az Online Audit kitöltése önmagában nem biztos, hogy elegendő a jogszabályi előírásoknak való megfeleléshez, mert a megfeleléshez az Online Audit eredményeként javasolt lépések megtétele is szükséges. Az iratminták változatlan formában történő felhasználása értelemszerűen alkalmatlan a kívánt eredmény elérésére, ha azokat nem töltik ki a saját adataikkal. A végső dokumentum létrehozásához a mintáknak a vállalkozásnak megfelelő, igény szerinti átírása, átszerkesztése, módosítása szükséges a kívánt cél eléréséhez, amely Vevő feladata, pontosan úgy, mint egy személyes Adatvédelmi Hatásvizsgálat esetén.

Erre tekintettel FnH a letölthető termékek felhasználásával kapcsolatos következményekért semmilyen felelősséget nem vállal.

Vis maior esetén egyik fél sem felel a szerződés teljesítéséért, de annak bekövetkeztekor az érintett fél köteles a másik felet írásban értesíteni.

11. Szerzői jogok:

Az ezgdpr.hu honlap és annak tartalma szerzői jogi védelem alatt áll.

Tilos az Ezgdpr.hu honlap tartalmának vagy egy részének letöltése, másolása, más módon való felhasználása, értékesítése FnH kifejezett hozzájárulása nélkül. A honlap tartalmára való hivatkozás csak a forrás megjelölésével történhet.

FnH fenntartja valamennyi jogát Termékeire, Szolgáltatásaira, domain nevére. .

Tilos az Ezgdpr.hu honlapon az azonosítók és jelszavak tisztességtelen felhasználása. .

FnH az ATASI® védjeggyel védett Terméket, Szolgáltatást értékesíti, ennek megfelelően az ATASI® védjegyre vonatkozóan is tájékoztatást nyújt.

Az ATASI® védjegy által védett kutatás és fejlesztés, valamint termékek Szellemi Tulajdont képeznek, ebbe beleértve a védjegyeket, szerzői jogokat. Ezen jogokról, és azok használatának a lehetőségeiről az alábbiakban olvashat részletesebben.

A védjegyek, szerzői jogok értéknek számítanak. Ennek megfelelően más alkotására sajátjaként nem hivatkozhat, idézni csak a forrás megjelölésével lehetséges.

Az FnH által hivatkozott védjegyek és bejegyzett védjegyek jogosultjai:

 • Az ATASI® az ATASI Ltd. Európai Uniós védjegye. Bővebb információ: http://www.atasi.org/legal.html
 • Adobe, Acrobat, Distiller, PostScript az Adobe Systems Incorporated védjegyei és bejegyzett védjegyei.
 • Apache: Az Apache az Apache Foundation alapítvány tulajdona.
 • Apple: Az Apple INC bejegyzett védjegye
 • Bluetooth® : a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegye.
 • Diadema betűtípus: A chrisworks tulajdona, engedéllyel felhasználva
 • IBM: az IBM corporation bejegyzett védjegye
 • Intel: az Intel corporation bejegyzett védjegye
 • IOS: a Cisco bejegyzett védjegye
 • Java: az Oracle bejegyzett védjegye
 • MAC: Az Apple INC bejegyzett védjegye
 • YouTube: szöveg és logó a Google incorporated bejegyzett védjegye
Jogosultságok és engedélyek

A szerzői jogok megilletnek minden szoftvert, szót, anyagot, zenét, fényképet, videót, vagy egyéb anyagot, amelyeket az FnH nevében hoznak létre és értelemszerűen azonos feltétellel kerülnek továbbításra a mások által készített anyagok, idézetek, amennyiben azokat az FnH idézi, linkeli, vagy beilleszti tartalomként. Ezen utóbbi esetek semmiféleképpen sem értelmezhetőek úgy, hogy az adott tartalmak eredeti jogosultságai megváltoztak.

Amennyiben bármilyen kérdése lenne a védjegyek, bejegyzett védjegyek, szerzői jogok alkalmazásával kapcsolatban, úgy kérjük hogy vegye fel velünk a kapcsolatot az: info@atasi.org, vagy az info@ezgdpr.hu címen keresztül.

Kérjük, hogy engedély, vagy tudomásulvétel céljából is itt vegye fel velünk a kapcsolatot. Kérjük, hogy a válasz megérkezéséig ne használja a kérdéses védjegyet, bejegyzett védjegyet, vagy szellemi tulajdont, a kérés elküldése semmiféle jogot sem biztosít, avagy mentességet sem keletkeztet.

Reklám, marketing és kereskedelmi célú anyag esetében a kész anyagot is el kell küldeni jóváhagyásra a publikálás, nyomdába küldés, megjelentetés előtt. Ezen esetekben FnH írásbeli jóváhagyásának a kikérése elengedhetetlen még abban az esetben is, ha a tevékenységgel FnH egyetért.

Kéretlen ötletek, anyagok, zaklatások kezelése

FnH előzetes szerződéskötés nélkül nem kér, nem vár és nem is fogad be anyagokat annak elkerülése érdekében, hogy ez később bármiféle hivatkozási alapként ne szolgálhasson. Ennek megfelelően az ilyen formában beérkezett anyagokat úgynevezett GNU, azaz “public domain”-ként értelmezi, amelynek nincs szerzői jogosultsága, avagy ha van, akkor ezt a fajta beküldést az arról való önkéntes lemondásként értelmezi, ennek megfelelően az ilyen anyagokban szereplő ötleteket az FnH korlátozás nélkül részben, vagy egészében sajátjaként is felhasználhatja a későbbiekben.

A fentieknek megfelelően az ilyen jelleggel e-mailben, postán, vagy egyéb úton tudomásunkra hozott ötletek felhasználása nem képezheti semmiféle jogorvoslat alapját, mivel az előzetes egyeztetés hiányában beküldött anyagok esetében, illetve az FnH folyamatos fejlesztései, szerteágazó működése keretében nem lehetne bizonyítani, hogy az adott ötletet beküldő valóban elsőként jutott az adott következtetésre, vagy éppen csak értesült valahonnan az FnH már folyamatban lévő fejlesztéseiről, kutatásairól, elképzeléseiről.

Összefoglalva, amennyiben a fentiek ellenére mégis így küldene be ötleteket, elképzeléseket, akkor az azzal fog járni, hogy:
 • az ötlet teljes egészében az FnH tulajdonába kerül, mindenféle ellentételezés nélkül,
 • az FnH bármilyen formában felhasználhatja az ötletét,
 • térben és időben semmiféle szellemi tulajdon, szerzői jog, bizalmas adatkezelés nem illeti meg az ötlet benyújtóját.
Az erre az e-mail címre érkezett e-maileket minden esetben archiváljuk, válaszolunk rájuk, amennyiben pedig az ötletét feldolgozhatónak ítéljük meg, annyiban felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Az ___@ezgdpr.hu és ezgdpr.hu e-mail címek használatának jogosultsága

Az @ezgdpr.hu e-mail címeket kizárólag az FnH dolgozói, legközelebbi partnerei, előadói, szakmai anyagainak kidolgozói használhatják, az e-mail címeket minden esetben a saját szervere küldi ki.

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy:

A bejövő leveleket Ön céges e-mail címre küldi, amely magánjellegű levelek fogadására nem használható. Ennek megfelelően a levelezés teljes tartalmát üzleti levelezésként kezeljük, amelynek kezelésére számunkra a levél megküldésével alapít jogot.

A kimenő leveleket Ön céges e-mail címről kapja, amely privát tartalmak fogadására nem használható. Ennek megfelelően a levelezés teljes tartalmát Ön üzleti és magáncélból is tárolhatja, kezelheti.

12. Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Vevő adatait FnH az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően tárolja és kezeli.

A nem jogi személyként regisztrálóknak a regisztráció folyamán megadhtják a személyes adataikat (név, e-mail cím, számlázási adatok, stb.). A honlap használata során FnH a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli. A regisztráció során a Vevő kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy FnH a szerződéskötés során közölt személyes adatait a szerződés teljesítése céljából, a szerződés megszűnését követően az igényérvényesítési lehetőség megszűnéséig kezelje.

FnH Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatójának elfogadása a regisztráció feltétele.

A honlaphoz tartozó tárhelyen tárolt oldalaink semmiféle formában nem gyűjtenek adatokat az azt felkeresőkről az üzemeltetéshez és a számla kibocsátásához kötelezően megadandó adatokon kívül, ezért azok tökéletesen megfelelnek a GDPR-nak.

A domainhez tartozó e-mailek esetében az ATASI®GDPR módszertannak megfelelően biztosítjuk a GDPR-ban biztosított jogokat mindenki számára.

A Honlap használatával a honlap látogatója elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóban foglalt pontokat.

Az adatkezelés célja

FnH az oldalán megrendelést feladó Vevő adatait a szolgáltatás és az abból fakadó feladatok teljesítése érdekében kezeli.

A kezelt adatok köre

A látogatónak nem szükséges regisztrálnia a honlap használatához. A látogatás során semmilyen személyes adatot nem gyűjt FnH, ebbe beleértve a regisztrált és bejelentkezhett felhasználók adatait is, mivel róluk is csak a regisztráció során önkéntesen megadott adtok kerülhetnek tárolásra.

Jogi személy regisztrációja esetén személyes adatok megadására nincs szükség.

A gyűjtött adatok felhasználása

 • A személyes adatokat csak a megjelölt céllal használja fel FnH, kivéve, ha más felhasználási módra engedélyt kér és kap, illetve ha az megengedett vagy elvárt a jogszabályok által.
 • FnH a honlapon keresztül elküldött személyes adatokat kizárólag a szamlazz.hu-val osztja meg annak érdekében, hogy az elektronikus számlát ki tudja Vevő részére állítani.
 • FnH nem teszi közzé a személyes adatokat harmadik fél számára (a fentebb felsorolt eseteken kívül), kivéve, ha törvényi előírások kötelezik erre.
Az adatkezelő

Az adatok kezelésére, tárolására és feldolgozására az FnH jogosult.
 • Cégnév: Floyd&Harris IT KFt.
 • Telephely: 1027 Budapest, Erőd utca 16.
 • Kapcsolattartó: ügyvezető
 • E-mail cím: info@ezgdpr.hu
 • Cégjegyzékszám: 01-09-967079
Az adatkezelés időtartama

FnH a honlapon gyűjtött adatokat addig kezeli, amíg a szerződés meg nem szűnik és az igényérvényesítésre nyitva álló határidő el nem telt, vagy szerződés hiányában a regisztrált Vevő a hozzájárulását vissza nem vonja.

Vevő jogai, jogorvoslat

Vevő tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését.

Vevő kérelmére FnH tájékoztatást ad:
 • az általa kezelt, illetve általa feldolgozott adatairól,
 • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
 • FnH, mint adatkezelő nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
 • továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat
Vevő tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:
 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő FnH vagy az adatátvevő érdekeit szolgálja
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
FnH – az adatok kezelésének korlátozásával – a tiltakozást köteles a kérelem érkezésétől számított 25 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Elutasítás esetén Vevő az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.:5).

A honlapon előforduló esetleges elírásokért, tartalmi hibákért és hiányosságokért FnH-t semmiféle felelősség nem terheli, továbbá ezen téves információ-szolgáltatásból adódó bárminemű kártérítési, szavatossági igény érvényesítésének lehetőségét kizárja.

13. Cookie szabályzat

A cookie-k engedélyezése önkéntes.

Kizárólag böngészés során nem kerülnek rögzítésre a látogatóra vonatkozó technikai információk sem, viszont a szolgáltatások igénybevételéhez, a rendszer működéséhez egyes anonim cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem engedélyezi ezeknek a cookie-knak a használatát sem, akkor a honlap bizonyos részei nem, vagy csak részben lesznek elérhetőek.

A dinamikus oldalak használatára úgynevezett titkosított session Cookie-kat alkalmazunk, amik nem gyűjtenek adatokat, hanem kizárólag csak a rendszer működését biztosítják. Ezek a session zárásakor értelmezhetetlenekké válnak, azokat a rendszer nem használja többé. Ha Ön nem kéri ezeket a cookie-kat akkor nem tud bejelentkezni, gyakorlatilag a rendszer lényegi részének a használatából kizárja magát. Ugyanakkor magát az oldalt vendégként természetesen tudni fogja használni.

A cookiek működése és jelentősége az alábbiakban kerül részletezésre:

XSRF-TOKEN:

Leírás:

“Ez a cookie egy biztonsági cookie, aminek a célja, hogy megakadályozza a cross-site request forgery (kb. oldalon-keresztüli kéréshamisítás) nevű támadásokat. Ez a támadás arról szól, hogy valaki például egy POST kérést küld az oldalra egy idegen oldalról, vagy esetleg valamilyen programon keresztül, és nem rendelkezik ezzel a tokennel, akkor a rendszer el fogja utasítani a kérést, mert megbízhatatlan forrásnak ítéli. Ezzel a támadások jelentős részét ki lehet küszöbölni.”

Ha nem kéri a sütit:

“Ebben az esetben a kéréseit a rendszer el fogja dobni. Például, ha a kapcsolat űrlapot szeretné kitölteni, de nem engedélyezte a cookie használatát, akkor a rendszer nem biztonságos forrásra hivatkozva bontja a kapcsolatot és Ön nem tudja a szolgáltatásokat üzemszerűen használni."

Titkosítás:

“A cookie hashelt, amit a szerver generál minden kérés előtt, ezért gyakorlatilag lehetetlen hamisítani és abból a rendszer felhasználójáról semmiféle információ nem deríthető ki, mivel azt a szerver oldal sem tárolja”.

FnH_session:

Leírás:

“Ez a cookie felelős a felhasználó munkamenetéért. Ha ez nincs engedélyezve, akkor a felhasználó képtelen például a bejelentkezés után a munkamenetét folytatni, ezért a rendszer biztonsági okból kizárja”

Cookie-k az alábbi adatokra utalnak:

Leírás:

Az alábbi adatok soha nem a felhasználó gépén tárolódnak. Ami a felhasználó gépén van tárolva, az csak a sütinek egy hashelt „token”-je, amiből tudjuk szerver oldalon, hogy melyik adathoz kell nyúlni, viszont határozottan ez a token azonosítja az alábbi adatokat a szerver oldalon:

- Munkamenet előzmények: előző oldal
- Belépés után a belépés tényét, és a felhasználó azonosításához szükséges Álnevesített, hashelt információkat.(Kérések között tudnunk kell, hogy ki az akivel kommunikálunk, hiszen, anélkül nem tudnánk, hogy melyik felhasználó dolgozik az oldalon)
- Egy token ami a felhasználó gépének tulajdonságaiból került generálásra. Ez nem alkalmas azonosításra, mert nem tároljuk ezeket az információkat, csak egyirányba hasheljük. Minden kérés hashelésre kerül akármilyen gépről is érkezzen, de ha egy kérés hash-e megegyezik egy másik korábbi kérés hashével, akkor onnan tudjuk, hogy ugyanarról a munkamenetről van szó. Ezzel tudjuk követni, a munkameneteket. (Egy gépről több felhasználó is bejelentkezhet egymás után, ebben az esetben a munkamenet ugyanaz, de a felhasználó más, ezért a munkamenet nem alkalmas azonosításra.)
- Referrer: vagyis, hogy honnan érkezett az oldalra.

Közösségi gombok

Weboldalunk úgynevezett "közösségi gombokat" is használ, de csak abban a formában, hogy azok átirányítják Önt az adott közösségi portálokra, amiken információkat teszünk közzé. Ezeknek a portáloknak az adatkezelésére, szabályzataira azonban nincsen ráhatásunk, kérjük, hogy ezt vegyék figyelembe, amikor ezeket a szolgáltatásokat igénybe veszik.

14. Szerződésmódosítás

Az ÁSZF rendelkezéseit FnH jogosult bármikor módosítani. FnH köteles a módosításokat a hatályba lépésüket megelőző 30 napon belül a honlapon közzétenni. A módosításokat a már regisztrált Vevők kötelesek a következő vásárlást megelőzően elfogadni. Amennyiben a módosítást nem fogadja el, akkor további vásárlásra nem lesznek jogosultak.

15. Irányadó jog, teljesítési hely és joghatóság

Magyarország

16. Adattovábbítási nyilatkozat

A Felhasználó elfogadja, hogy FnH által az Ezgdpr.hu felhasználói adatbázisában tárolt adatai átadásra kerüljenek a KBOSS.hu Kft., (1031 Budapest, Záhony utca 7/C.), mint adatkezelő részére:

- a számlázási adatoknál megadott információk, ebbe beleértve a regisztrált e-mail címet is, amire a számla érkezni fog.